هکاتون چیست؟

هکاتون ترکیبی از دو کلمه هک و ماراتون است که در واقع رویدادی است که در آن جمعی یا گروهی با هدف توسعه، نوآوری و شکوفایی ایده های در دست اجرا در محلی کنار هم جمع می شوند و طی بازه ای مشخص (عموما 24 تا 48 ساعت) مشغول پرداختن به ایده ها و روش های اجرایی آن می شوند.

این رویداد در حقیقت حمایتی از تیم ها و استارت آپ های نوظهور و تازه تاسیسی است که ایده های کاربردی و با ارزشی را برای اجرا دارند و نیاز به حمایت های مالی، معنوی و مشورتی دارند.

چه قرار به ساخت هواپیما باشد و چه قرار به ساخت یک برنامه ساده اما کاربردی،شما مدت زمان معینی را مهلت دارید تا این ایده را شروع کنید و با نمونه کار و توضیحات کامل آن به اتمام برسانید تا در انتهای رویداد آن را در عموم مردم و هیئت داوران به نمایش بگذارید.

در آخر و در روز نمایش های اجرا شده، ایده ای برتر و برنده شده حائز جوایزی نفیس خواهند شد که به شرح زیر است:

 • سرمایه اولیه بلاعوض تا سقف 100 میلیون تومان
 • ارائه فضای دفتری/ کارگاهی/ آزمایشگاهی
 • منتورینگ کسب و کار
 • مشاوره ثبت پتنت/ شرکت/ برند
 • توسعه بازار داخلی و خارجی
 • صادرات محصولات تولید شده

1- ﺑﺮرسی رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز ﺧﻮردگی ﺑﺎﻻی ﺧﻂ و ارزﯾﺎبی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮردگی ﻓﺎز ﮔﺎزی ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ درﯾﺎیی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮبی

2- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد
3- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺪﯾﺪه ﻫﺎی دﯾﺎژﻧﺰی در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻨﺎن و داﻻن در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
4- اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﻔﺎری “ﻓﺸﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه” در اﯾﺮان
5- ﺧﻮردﮔﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮی اﺟﺰای ﺳﮑﻮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن
6- ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
7-  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ای ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪي
8- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ “ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﺨﺰﻧﯽ” در ﻣﺨﺎزن ﮐﻨﺎن و داﻻن ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
9- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺷﺒﺎع آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﭼﺎه ﻧﺎری در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺎی ﺳﻨﺎﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
10- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎیشگاﻫﯽ روش ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ آب در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزی
11- روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ روﺑﺎره (Velocity Distortion) در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﻟﺮزﻫﺎی در ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮبی

12- ﻣﻮاد ﺳﺒﺰ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﯿﺪرات و ﺧﻮردگی

1- پوشش های پیشرفته صنعتی ضدخوردگی و ضد سایش

2- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎى ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ “Produced Water”

3- ﭘﺎک ﺳﺎزى ﺧﺎک و آﺑﮭﺎى زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ آﻟﻮده ﺑﮫ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ

4- ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﻧﺎﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻧﺎﻧﻮﻏﺸﺎءﻫﺎ

5- رﺑﺎت ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ، ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﯽ

6- ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﮑﺎف ﻫﯿﺪرولیکی

7- طراحی و توسعه ابتکارات فناورانه به منظور پیشبرد پروژه تحول دیجیتال در شرکت

1- ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﭘﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن
2- ﭘﺮدازش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ) ﻣﻮازی (و راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی
3- داده ﮐﺎوی، ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
4- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺮش ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ
5 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﻼﯾﻦ(اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی)
6 – ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی
7- ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮق ﺷﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺻﻨﻌﺘﯽ/آﺑﯿﺎری
8- ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮازآوری ﺑﺎ ﮔﺎز و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص آن ﻫﺎ
9- ﺟﻤﻊ آوری و اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺮش و اﺳﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪی
10- ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭼﺎه و ﻣﺨﺰن
11- ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻓﺎزی ﺟﺮﯾﺎن

“گزارش وضعیت بومی سازی کالا های راهبردی- تولید بار اول مصوبه 20/3 ستاد مقابله با تحریم”
ردیف “نام محصول/ ویژگی فنی” دستگاه اجرایی متقاضی “شرکت دانش بنیان” مقدار مورد نیاز زمانبندی تحویل
۱ سيستم پهلوگيری کشتي جهت شناورهای پشتيبان سکوی نيمه شناور ايران اميرکبير نفت خزر ———— 1 الی 3 15 ماه
۲ طراحی جامع سیالات حفاری وتکمیلی چاه های آبهای عمیق در میادین نفت خزر نفت خزر ————- بسته به حجم عملیات 18 ماه
۳ نانو گرافن اصلاح شده جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آبهای دریای خزر نفت خزر ————- بسته به نیاز 15 ماه
۴ رفع عیوب مکانیکی و الکترونیکی دستگاه Rock Eval-6 و امکان سنجی جهت ارتقاء و ساخت کوره دوم دستگاه براي تکمیل آنالیز هاي نمونه هاي ژئوشیمیایی نفت خزر ———– 1 18 ماه
۵ “تجهیزات برای تأمين سوخت ژنراتورهاي برق سکو شناور ميدان سردار جنگل بواسطه جداسازي و تصفيه گازهاي خروجی از چاه” نفت خزر ———– پکیج 24 ماه
۶ سیستم گل برگشتی RMR برای حفاریهای دریاهای آب عمیق نفت خزر ———– 2 18 ماه
۷ Subsea Test Treeبرای تست در شرایط آب و هوایی طوفانی و مختص سکوی شناور چاه نفت خزر ———– 2 24 ماه
۸ افزايه هاي سيمان حفاری مناسب چاه‌های آب عميق نفت خزر ———– بسته به نیاز عملیاتی 12 ماه
۹ “Observation ROV ربات زیر دریای” نفت خزر ———– 2 24 ماه
۱۰ پهباد بازرسی سکو نفت خزر ———– 2 18 ماه
مجموع 9

مناطق مرکزی:

1- تعمیر چاه های نفت/گاز بدون استقرار دکل حفاری

2-تحلیل، بررسی و امکان سنجی فنی- اقتصادی روش های بازاریابی گاز فلر در صنعت نفت

3-تحلیل، بررسی و امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر در مناطق عملیاتی کشور

4- بهینه سازی عملیات اسید کاری چاه  های نفت/گاز، بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسیدکاری نوین

5-تحلیل،بررسی و امکان سنجی فنی-اقتصادی استفاده از گاز های مازاد در زمان توپک رانی و تخلیه گاز سرد خطوط لوله

6- استفاده از فناوری پوشش های کامپوزیتی با الیاف تقویت شده نانوکربن (COMPOSITE WRAP) بر روی خطوط لوله و اتصالات

1-جمع آوری و بازیابی گاز های ارسالی به مشعل و کاهش آلودگی های محیط زیستی ناشی از فلرینگ

2- بومی سازی تکنولوژی ساخت سیم های چاه پیمایی

3- علت نشست تاج چاه های در خانگیران

1- طراحی نرم افزار بومی جهت انجام مطالعات پتروفیزیکی و ارزیابی مخازن

2-طراحی و  ساخت ابزار های نمودار گیری درون چاهی

3- آرشیو اطلاعات پتروفیزیکی

1- ساخت پایلوت پکیج نمک زدائی در خروجی پساب واحد های بهره برداری با هدف دستیابی به مشخصات آب کشاورزی

2-طراحی، ساخت و بومی سازی شیرین سازی گاز میادین اقماری با استفاده از فناوری های نوین

3-طراحی، ساخت و بومی سازی شیرین سازی گاز همراه واحد های بهره برداری با استفاده از فناوری های نوین

4- توسعه دانش فنی نمک زدائی نفت خام با استفاده از فرکانس دوگانه

1- بررسی آزمایشگاهی فرآیند جابجایی حین تزریق آب و گاز در مخازن شکافدار در پروژه ازیاد برداشت

2- نحوه افزایش مقیاس نتایج آزمایش های مغزه از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس چاه و نفت

3- محدودیت در تعداد آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز آزمایش های سنگ و سیال و نیاز به بهبود کیفیت انجام آزمایش ها در گزینه های موجود فعلی

4- طراحی و ساخت فناوری های نمودارگیری و حفاری جهت تولید بهینه از میادین نفتی لایه نازک با کلاهک گازی و آبروان قوی

5- استحصال فلزات سنگین از آب همراه تولیدی میادین

6- طراحی و ساخت تجهیزات نمونه گیری سیال تک فاز ته چاهی و سیلندرهای نگهداری مقاوم در برابر جذب سطحی H2S

7- طراحی و ساخت و نگهداری پمپ های درون چاهی

8- طراحی و ساخت رشته تکمیلی چندگانه با حفظ ایمنی و قابلیت نصب شیر ایمنی درون چاهی

1- جریان سنج های چند فازی

2- تلمبه های انتقال سیالات چند فازی

3- استقرار و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جایگزین و غیر شیمیایی باکتری کش و رسوب زدا ها در عملیات ممانعت از خوردگی در تجهیزات بهره برداری و خطوط لوله

4- بهینه سازی فرآیند دفع، کم خطر یا بی خطر سازی پسماند های آزمایشگاهی

5- بومی سازی مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده در تزریق ردیاب های گاز (Tracer)

6- مراجع استاندارد های طراحی سیستم های کنترل و برد های صنعتی جهت رعایت Sill

7- ساخت سنسور ها و ترانسیمتر های صنعتی (Vibration, Templature, Pressure, Level)

8- مهندسی معکوس برد های الکترونیکی صنعتی (… ,PLC, DCS)

9- بانک اطلاعاتی مناسب با حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات

10 – سامانه پرنده بدون سرنشین برای بازدید از دکل و تجهیزات نصب شده

11- طراحی سیستم جامع ثبت و بایگانی اسناد و مدارک منابع انسانی

12- استفاده از سیستم یکپارچه جهت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه استاندارد های ISO (از جمله مدیریت انرژی)، تصویب طرح ها و پروژه های سرمایه ای

13- تصویب تخصیص اعتبارات و تامین نقدینگی طرح ها و پروژه های سرمایه ای

حوزه های فعالیت رویداد

این رویداد در حوزه های زیر فعالیت می کند:

 • نانو تکنولوژی

 • بیو تکنولوژی

 • هوشمند سازی

 • شیرین سازی

 • کاتالیست

این رویداد با محور های زیر برگزار می گردد:

 • بالا دستی

 • پایین دستی

 • زمین شناسی

 • مخازن نفت و گاز

 • HSE

زمان و مکان رویداد

این رویداد از سوم تا ششم بهمن ماه سال جاری در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

زمان بندی این رویداد به شرح زیر می باشد:

روز اول

عنوان شروع پایان
آغاز و خوش‌آمدگویی ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰
سخنرانی سخنرانان ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰
پذیرایی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰
پنل تیم سازی ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰
مطالعه در باره کارهای انجام شده در مورد نیاز فناورانه در ایران و جهان ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰
نتیجه گیری و جمع بندی ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰

روز دوم

عنوان شروع پایان
مطالع در مورد روشهای قابل ارائه ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰
پذیرایی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰
انتخاب روش قابل ارئه ۱۳:۰۰ ۱۷:۰۰

روز آخر

عنوان شروع پایان
پنل ارائه به سرمایه گذار ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰
آمادگی تیم ها برای ارائه ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰
پذیرایی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰
داوری تیم ها و راه حل ها ۱۳:۰۰ ۱۷:۰۰
اختتامیه ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰

همچنین محل برگزاری این د

بیژن نامدار زنگنه سورنا ستاری مسعود کرباسیان حسن منتظر تربتی امیر وکیل زاده عباس شعری مقدم جعفر توفیقی مهدی نکومنش
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نمایشگاه بین المللی نفت دانشگاه خوارزمی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی پتروپالاتوس سوشیانت
[gravityform id=”15″ title=”true” description=”true” ajax=”false”][/gravityform]
 • پیش‌ نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟

تفکر استارت آپی

 • وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟

لپ تاپ

 • بلیت پرینت شود یا خیر؟

خیر

 • میزان حمایت؟

تا 100 میلیون تومان

 • در صورت مورد تایید قرار گرفتن به چه شکل از تیم حمایت می شود؟

ارائه فضای اسکان و ارائه سرمایه اولیه

 • چند روز است ؟

3 روز

 • مرکز نوآوری نفت و گاز پترو پالا توس در کجا واقع است؟

در خ حافظ، خ رودسر ، پ 8

سری اول این رویداد در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز برگزار گردید.

این رویداد همچنان ادامه دارد و روزمه خود را به آدرس info@petropala.com ارسال فرمایید.