چکیده

یکی از فرآیندهای متداول در شیرین‌سازی گاز استفاده از حلال آمین در جداسازی گازهای اسیدی است. این فرآیند به دلیل لزوم استفاده مجدد از حلال غنی شده و تبدیل آن به حلال سبک نیازمند صرف انرژی برای گرمایش و جداسازی گازهای اسیدی و سرمایش به منظور استفاده دوباره در برج جذب است. سهم عمده هزینه‌های عملیاتی در این واحدها مربوط به صرف انرژی‌های یاد شده است. پس بهینه سازی فرآیند برای کاهش هزینه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. در فرآیند بهینه‌سازی شرایط عملیاتی نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش اثر پارامتر دمای آمین غنی ورودی به برج احیا بر روی بار حرارتی کندانسور بار حرارتی ریبولیر و بار حرارتی مبدل آمین غنی/ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و مقدار دمای بهینه برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش سود‌آوری محاسبه شده است. شبیه‌سازی و آنالیز حساسیت با استفاده از نرم‌افزار PRO II انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که در دمای 100 درجه سانتی گراد، آمین غنی ورودی به برج احیا، مجموع هزینه‌های عملیاتی کمترین میزان را خواهد داشت. مقایسه بین فرآیند اصلی و فرآیند بهینه‌شده نشان می‌دهد که انتخاب دمای بهینه آمین غنی ورود به برج احیا توانایی کاهش عملیاتی تا بش از 97704 دلار در سال را دارد و بیشترین میزان بازیابی سولفید هیدروژن در این دما انجام می‌گیرد.

نویسنده:

مهدی کولیوند سالوکی، محمد کشاورز بهادری، مرتضی اسفندیاری، خشایار محمدبیگی، جعفر صادق زاده اهری

دانلود PDF مقاله