چکیده
فرایند حذف گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی که شیرینسازی گاز نامیـده مـی‌شـود در حـال حاضـر بـا استفاده از محلول‌های آمین انجام می‌گیرد که این فرایند بـرای رسـیدن بـه بـازدهی مطلـوب دارای هزینـه، انرژی مورد نیاز و میزان آلودگی بالایی است. بخش هزینه و انرژی در این فرآینـد مربـوط بـه تولیـد حـرارت لازم در جوشاور و همچنین تأمین انرژی کندانسور برج احیای آمین و همچنین هزینه‌های ثابـت مـی‌شـود. جدیداً روشهای جدید بیولوژیکی برای حذف گازهای اسیدی از جریان گاز طبیعی پیشنهاد شده که نسـبت به فرایند رایج آمین دارای هزینه، انرژی مورد نیاز و آلودگی پایینی است. در این مقاله ابتدا به بررسی فرایند رایج آمین پرداخته شده، سپس فرایندهای جدید بیولوژیکی و پژوهشهای انجام شده در ایـن رابطـه معرفـی می‌گردد.

رضا فرضی، وحیدرضا بحرپیما

دانلود PDF مقاله