انواع سرمایه های قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان و تیم های استارت آپی توسط این مرکز:

سرمایه پیش بذر – pre seed money

تا مبلغ بیست میلیون تومان به تیم های استارت آپی جهت مطالع بازار و رقبا پرداخت میگردد

سرمایه بذری   – seed money

تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان جهت راه اندازی زیر ساخت ها از جمله طراحی سایت، طراحی اپ و مایحتاجات اولیه پرداخت خواهد گردید

سرمایه خطر پذیر – venture capital

توسط بنگاه های سرمایه گذلز خطر پذیر تامین میگردد که این مرکز با در اختیار داشتن شبکه تامین سرمایه این مرحله را تسهیل خواهد نمود.در دو مرحله معرفی و رشد تیم ها به آنها اختصاص داده میشود.

عرضه اولیه – IPO))

شرکتها در مرحله بلوغ وارد بازار سرمایه خواهند شد و از طریق عرضه اولیه سهام خود در این بازار اقدام به جذب سرمایه میکنند.این مرکز در این مرحله نیز میتواند خدمات تسهیل گری خود را ارائه دهد.

فرم تامین سرمایه