چکیده 

اساس روش جدید ارائه شده بر مبنای فرایند Seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است ، با این تفاوت که به جای مرحله هوا دهی ، از یک راکتور بافلدار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود . برای تهیه میکروارگانیسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه فاضلاب شهری که به مدت یک سال به صورت بی هوازی باقی مانده بود استفاده شد. این لجن در داخل راکتور بافلدار بی هوازی که دارای ۵ بخش برابر وحجم فعال ۱۰ لیتر بود به مدت دو هفته به وسیله ی تیو سولفات و سپس به مدت ۱۵ روز به وسیله ی خوراک دهی شد که در نتیجه حداکثر میزان حذف سولفید mmolS-2l-1h-1  ۰۳/۳ مشاهده  شد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که جمعیت میکروبی غالب در بیوراکتور از گونه Thiobacilli هستند . در ادامه با استفاده از روش تاگوچی ماده غذایی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بهینه سازی شد و اثر هر کدام بر میزان حذف سولفید و گوگرد تولیدی بررسی شد . از مهم ترین مزایای این روزش حذف معایب فرایند Seaboard ، زمان راه اندازی اولیه بسیار کوتاه ، سرعت بالای حذف سولفید ، عدم استفاده از سوش خالص که در نتیجه باعث افزایش امکان صنعتی شدن فرایند می شود ، عدم نیاز به هوا دهی و مقاومت بسیار خوب سیستم در برابر شوک ناگهانی سولفید می‌ باشد .

نویسندگان : جواد امیرفخری، منوچهر وثوقی ، محمد سلطانیه

 

 

دانلود PDF مقاله