چکیده
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Promax واحد شیرین سازی گاز ترش شبیه سازی شده و تاثیر تغییر پارامترهای فرایندی مورد بررسی قرار گرفته است . برای مقایسه داده ها نیز شبیه سازی فرایند با برنامه Hysys نیز انجام شده است پارامترهای فرایندی که روی میزان مصرف انرژی و کیفیت گاز شیرین تولیدی تاثیر می گذارند دمای آمین ضعیف ورودی به برج جذب ، میزان آمین در گردش ، غلظت آمین ، دمای گاز خوراک ورودی به برج جذب ، میزان فشار برج جذب و برج احیا ، میزان جریان بخار مصرفی در ری بویلر برج احیا یا دمای بالای برج احیا می باشند نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجود آمونیاک در گاز ترش ورودی تاثیری بیشتری بر حضور دی اکسید کربن نسبت به هیدروژن سولفاید در گاز شیرین شده دارد . نتایج نشان می دهد که میزان خطای نرم افزار Promax در محاسبه غلظت ترکیبات سبک در گاز شیرین کم تر از نرم افزار hysys است .

نویسندگان : ترانه جعفری بهبهانی، ایرج مشرفی

دانلود PDF مقاله