این مرکز در حال ساخت فضای کارگاهی / آزمایشگاهی اختصاصی در صنعت نفت و کاز می باشد.این درحالی است که تا آن زمان، با توجه به عضویت این مرکز در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ، تیم ها  شرکت های دانش بنیان میتوانند از گرنت در نظر گرفته شده جهت استفاده از فضای آزمایشگاهی استفاده نمایند.