چکیده

 در این مقاله، یک مدل پایدار بر اساس انتقال جرم برای جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید در محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب ارایه شده است. این مدل می‌تواند توزیع غلظت اجزای گازهای نفوذ کننده و توزیع دما در فازهای گاز و مایع برای سیستم (MDEA-H2S-CO2-H2O) پیش‌بینی کند. برای پیش‌بینی توزیع غلظت گاز کربن دی اکسید از ثابت‌های سینتیکی درجه دوم واکنش میان این گاز و محلول متیل دی‌اتانول آمین استفاده شده است و از بین داده‌های موجود، بهترین ثابت با توجه به نتیجه‌ها انتخاب شده است. همچنین پارامترهای موثر در به‌دست آوردن این توزیع‌ها و نقطه بیشینه ضریب انتخاب پذیری در این مدل بررسی شده است. برای بررسی درستی مدل ارایه شده، نتیجه‌های بدست‌آمده از آن با استفاده از داده‌های یک واحد نیمه صنعتی و همچنین با استفاده از داده‌های موجود برج جذب پر شده واحد شیرین‌سازی 4 و 5 مجتمع گاز پارس جنوبی مقایسه شده است. نتیجه‌های بدست‌آمده نشان دهنده تطابق خوب پیش‌بینی مدل ارایه شده و داده‌های تجربی می‌باشد.

مرتضی افخمی‌پور، رضا آذین، شهریار عصفوری

دانلود PDF مقاله