چکیده

کاتالیزورهای تجاری گوگردزدایی هیدروژنی، از آلومینا به عنوان پایه و سولفیدهای مولیبدن به عنوان جزء فعال و کبالت (نیکل) به عنوان پیش برنده تشکیل می‌شوند. خواص فیزیکی پایه (مساحت سطح، حجم و قطر حفرات)، برهم‌کنش فلز پایه و قدرت اسیدی پایه از عوامل موثر روی کارایی کاتالیزوزند. پایه‌هایی با حفرات بزرگ‌تر در گوگردزدایی خوراک‌های سنگین کارایی وطول عمر کاتالیزور را افزایش می‌دهد. در فاز فعال کاتالیزور، فلزات برهم‌کنش کمی با سطح دارند. استفاده از عوامل کی‌لیت ساز یکی از راه‌هایی است که از تشکیل فاز غیر فعال فلزات روی پایه آلومینا جلوگیری کرده و کارایی کاتالیزور را افزایش می‌دهد. افزودنی‌هایی مانند فسفر و بور در مجاورت آلومینا می‌توانند به بهبود قدرت اسیدی کاتالیزور، کاهش برهم‌کنیش فلزات فعال با پایه و در نتیجه افزایش کارایی کاتالیزور منجر شوند. در این مقاله مروری، ضمن بحث درباره اهمیت فرآیند گوگرد زدایی هیدروژنی، انواع فازهای کاتالیزوری و همچنین پارامترهای موثر بر فعالیت کاتالیزور بررسی می‌شوند.

منصوره زارع‌زاده مهریزی، اعظم رحیمی

دانلود PDF مقاله