چکیده 

مصرف جهانی گاز طبیعی روز به روز رو به افزایش است. گاز طبیعی به همراه عوامل اسیدی آن همچون هیدروژن سولفید (H2S) و کربن دی اکسید  (CO2) در غلظت های متفاوت، گاز ترش نامیده می شود. در صورت عدم حذف این عوامل اسیدی صدمات قابل ملاحظه ای به سبب فرآیند خوردگی به خطوط انتقال و تجهیزات مصرف کننده گاز وارد می شود. عمده گاز ترش از میادین گاز طبیعی استحصال شده و عملیات حذف عوامل اسیدی از آن را شیرین سازی گاز می گویند. منظور از شیرین سازی گاز طبیعی، بهره گیری از یک فرآیند شیمیایی و یا فیزیکی برای جذب عوامل اسیدی از جریان گاز است. امروزه برای افزایش دقت محاسبات و انجام آن در کمترین زمان ممکن ، کاهش هزینه های تولید و همین طور بهینه سازی فرایند، از شبیه سازی فرایند استفاده می شود. در این تحقیق، شیرین سازی گاز ترش با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS مورد شبیه سازی واقع شده است. دی اتانول آمین یک آمین نوع دوم بوده و برای حذف H2S انتخاب پذیری زیادی دارد همچنین از آن جایی که این آمین نوعی باز ضعیف است به دمای نسبتا کمی در برج بازیابی نیاز دارد.

نویسندگان : محمد عطاءالهی ,  احسان اسدی

 

دانلود PDF مقاله