چكیده

هدف از این مطالعه بهینه سازی شرایط عملیاتی و افزایش راندمان فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی می باشد که در واحدپالایشگاهی گاز جزیره سیری انجام می گردد. در این واحد پالایشگاهی عملیات شیرین سازی گاز طبیعی بواسطه جریان تماس متقابل گاز ترش و محلول متیل دی اتانول آمین MDEA با ترکیب ۵۵ درصد وزنی محلول در آب، درون برج جذب صورت می گیرد.فشار عملیاتی و دمای عملیاتی برای شیرین سازی گاز طبیعی به ترتیب ۵۳bar و ۵۸c می باشد، که قبل از ورود به مرحله شیرین سازی توسط یک توربو کمپرسور، گاز از فشار ۲۳bar به فشار ۵۳bar می رسد.  با توجه به اینکه در فرآیند جذب گازها در مایعات،افزایش فشار و کاهش دما دو عامل مطلوب می باشند، در این تحقیق، برج جذب واحد شیرین سازی در دو فشار عملیاتی ۲۳bar و ۵۳bar  توسط نرم افزار شبیه سازی HYSYS طراحی شده است تا اثر فشار بر عملکرد برج و غلظت H۲S و CO۲ در گاز شیرین خروجی از بالای برج مشاهده شود. ایده جدید در این بهینه سازی، استفاده از Piperazine و آمین MDEA در فشار عملیاتی ۲۳bar (بدون وجود توربو کمپرسور)  برای مشاهده بهترین عملکرد از برج جذب در به دام انداختن H۲S و CO۲ می باشد .

دانلود PDF مقاله