سيستم سرمايش و تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعی(سيكل تبريد)

تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعي فرايندي در جهت كاهش ميزان آب و هيدروكربورهاي سنگين و در راستاي انتقال مناسب گاز طبيعي بدون يخ زدگي و افت فشار نامناسب در طي خطوط لوله مورد توجه ميباشد. بطور مثال در صورتيكه ميزان بخار آب موجود در گاز طبيعي از حد مجاز بيشتر شود در نقاطي كه فشار و دماي گاز افت ميكند يخ زدگي در خطوط لوله وايستگاههاي تقليل فشار قابل پيش بيني است. وجود هيدروكربورهاي سنگين همراه با گازطبيعي نيز خود با تقليل فشار و دما موجب ماندگاري مايعات گازي در خطوط لوله گشته ومنتهي به افزايش افت فشار خط ميگردد و همچنين با حمل اين مايعات با گاز در نقاط مصرف موجب مشكلاتي چون بدسوزي گاز طبيعي در كوره ها، توربين ها و وسايل گرم كننده شده واز طرفي بعنوان خوراك يك واحد شيميايي ايجاد تركيبات نامطلوب جانبي مي نمايد. وجودتركيبات هيدروكربوري سنگينتر از متان در گاز طبيعي سهولت تشكيل هيدرات (يخ زدگي) رادر دماي بالاتر و فشار پايين تري را نيز موجب خواهد شد. از طرفي جداسازي مايعات گازي ازطريق فرآيند سرمايش، محصولات مهم سوختي و تركيبات مناسب جهت خوراك واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي فراهم ميسازد. بدين ترتيب جهت تامين اهداف فوق فرآيند تنظيم نقطه شبنم گاز با توجه به شرايط خاص طراحي و عملياتي با روشهاي مختلف صورت ميگيرد. روشهايي چون استفاده از موادجامد جاذب الرطوبه، استفاده از مايعات جاذب آب مانند گلايكول و ايجاد برودت يا سرمايش. جزوه حاضر كوششي در جهت شناسايي بهتر سيستم ســرمايش در راستاي تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعي ميباشد جهت درك بهتر اين سيستم الگوي مورد نظر را از سيستم سرمايش پالايشگاههاي گاز كشور ( كنگان، سرخون و پالايشگاه در حــال احـداث مسجدسليمان و پارس جنوبي) استفاده شده است. در اين جزوه تلاش بر شناسايي موارد تئوريك و عملي سيكل سرمايش و تجهيزات جانبي آن بوده كه در ابتدا موارد پايه اي اشاره شده و ضمن كنكاش در موارد مهم اين سيستم، محاسباتي در راستاي درك شرايط تئوريك آن مورد توجـه بوده است جهــت راه اندازي يك سيستم سرمايش يك مدل از پالايشگاه شركت پالايش فجر مود بحث قرار گرفته است و در نهايت در اين جزوه ضمن آشنايي با دو مدل از سيستم تبريد جذبي كه عمدتاً در2سيستم هاي تهويه مطبوع مورد نظر ميباشد، تحليلي بر مدلهاي مختلف سيستم تبريددرجهت تنظيم نقطه شبنم گاز صورت گرفته است.

نویسنده : نادر فرهند

كتاب سيستم سرمايش و تنظيم نقطه شبنم گاز طبيعي بر محور كنترل كيفي گـاز از ديـدگاه
جداسازي مايعات، آب و هيدروكربور و امكان انتقال مناسب گاز در شبكه انتقـال گـاز كـشور
ديده شده است. پس از انتشار اول آن در سال 1381 با نگاهي مجدد، اصلاح خطاهاي احتمالي
و افزودن مطالب جديد بازنگري آن آغاز شد . سيستم سرمايش و تنظيم نقطـه شـبنم پـارس
جنوبي و همچنين يك مطالعه موردي (study case ) در پالايشگاه فجر كه هم زمان با افزايش
ظرفيت اين پالايشگاه بصورت عملي نيز در پالايشگاه اجرا شد، بر مطالب گذشته افزوده شده
است و اكنون در اختيار همكاران و دانش پژوهان محترم قرار مي گيرد. در پايان اينجانب را بـا
راهنمايي و اطلاعات مفيد پشتيباني فرمائيد.

برای دانلود کتاب روی متن زیر کلیک کنید :

(فرآیند سیستم سرمایش تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی)