گاز در حقیقت جدا کردن موادی نظیر هیدروژن سولفوره و گاز کربنیک از گـاز طبیعـی و یـا گاز مایع میباشد. بیش از 70 %تأسیسات فرآورش گازها دارای تأسیسات شیرین سازی گاز میباشـند. همانطور که اشاره شـد، معمـوالً گازهـای طبیعـی تـرش هـم دارای هیـدروژن سولفوره و هم محتوی گاز کربنیک میباشند. کربونیل سـولفاید، کـربن دی سـولفاید، مرکاپتـانهـا و سایر مشتقات گوگرد نیز ممکن است در گاز طبیعی موجود باشند. تـصفیه گـاز از هیـدروژن سـولفوره و سایر ترکیبات گوگردی باید مشخصات استاندارد گازهای شیرین برای فروش در بـازار را بـرآورده نماید. جدا نمودن گاز کربنیک از گازهای طبیعی معموالً به خاطر افزایش ارزش حرارتی و پـایین آوردن حجـم گاز در سیستم انتقال و برآورده نمودن پاره ای از نیازهای ویژه برای کارخانجات پتروشـیمی انجـام مـی پذیرد. شایان توجه است که، سولفید هیدروژن و دی اکـسید کـربن از اصـلی تـرین گازهـای اسیدی بوده که باید از گاز طبیعی جدا شوند.

برای مشاهده ی مطلب کامل فایل pdf مقاله را از طریق لینک زیر مشاهده و دانلود نمایید

فایل pdf شیرین سازی گاز ترش در صنعت گاز