پتروپالاتوس

دکتر محمد خسروی
دکتر محمد خسروی

معاون مالی و برنامه ریزی

خانم سولماز حلیمی
خانم سولماز حلیمی

مسئول دفتر شتابدهنده

خانم فیروزه هاشمی
خانم فیروزه هاشمی

کارشناس امور بازرگانی

دکتر شاهین اسماعیلی
دکتر شاهین اسماعیلی

معاونت امور بازرگانی

دکتر اصغری
دکتر اصغری

معاون امور بین الملل و برون مرزی