شرکت پترو پالاتوس در سال ۱۳۹۱ جهت تامین تجهیزات مورد نیاز نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاه در شهر تهران ثبت گردید. بعد از تشکیل تیم تحقیق و توسعه در قسمت پایین دستی وزارت نفت این شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به ثبت اختراع نانو فیلتر شیرین ساز گاز ترش گردید و در سال ۱۳۹۸ دانش بنیان شد. این اختراع در پایلوت آزمایشگاهی انجام شد و در پتروشیمی ماهشهر تست گردید. این شرکت در حال پیاده سازی و انجام تستهای مورد نیاز در پایلوت نیمه صنعتی میباشد.

شرکت پترو پالا توس در سال 1391 جهت تامین تجهیزات مورد نیاز نفت ، گاز ، پترو شیمی و پالایشگاه در شهر تهران ثبت گردید.بعد از تشکیل تیم تحقیق و توسعه در قسمت پایین دستی وزارت نفت، این شرکت در سال 1393 موفق به ثبت اختراع در زمینه شیرین سازی گاز ترش گردید و در سال 1398 دانش بنیان شد.

info@petropala.com

02148252540