پتروپالاتوس

خانم دکتر کفایت مرادی
خانم دکتر کفایت مرادی

عضو تیم تصفیه پساب

فهیمه افتخاری
فهیمه افتخاری

محقق تصفیه پساب

دکتر سید شهریار میرحکیمی
دکتر سید شهریار میرحکیمی

مدیریت تیم تصفیه پساب

 زهرا شادی
زهرا شادی

عضو تیم تصفیه پساب