پتروپالاتوس

Intro

دکتر سولماز حلیمی

دکترای مدیریت استراتژیک
موسسه علمی ذبدگان
موسسه علمی آینده سازان و نخبگان در استان البرز
شرکت پیشرو رهاب پاسارگاد
شرکت توسعه اقتصاد صراط اروند

Dr. Solmaz Halimi

PhD in strategic management
Zabdogan Scientific Institute
Scientific institute of future makers and elites in Alborz province
The leading company of Rahab Pasargad
Sarat Arvand Economic Development Company