پتروپالاتوس

خانم فیروزه هاشمی

مشاور امور بازرگانی/ کارشناس بازرگانی / گسترش روابط و تعامل با کشورهای مختلف/ ایجاد فضای مناسب و قابل رشد برای تجارت در کشورهای مربوطه/ تحقیق و جمع آوری اطلاعات در جهت تولید و تامین و صادرات در سطح بین الملل/ عقد قرداد تجاری در داخل و خارج از کشور تعاملات اقتصادی/ آشنایی با فرهنگ و اقتصاد و جامعه ی کشورها برای ایجاد ارتباط تجاری/

Intro

ایجاد حساب کاربری