دکتر اسماعیلی

معاون امور بازرگانی/ مدیر منطقه ویژه اقتصادی/ معاون بازرگانی/ معاونت طرح برنامه انجمن صنفی دیجیتال و هوشمند سازی/ مدیر بازرگانی/ مشاور اجرایی منطقه آزاد اروند/ مشاور اجرایی شرکت صا ایران/ مدیر توسعه بازار صنایع فولاد

Intro