دکتر محمد خسروی

دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش رفتار سازمانی ، منابع انسانی ) دانشگاه علامه طباطبایی/ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکز پژوهشهای مدیریت و برنامه ریزی مرکز آموزش علمی و کاربردی - مرکز علمی و کاربردی جهاد کشاورزی - مدرس دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش دستگاههای دولتی و ............/مسئول مرکز توسعه پژوهش و آموزش نیروی انسانی، دبیر شورای پژوهش آپ تهران از مهرماه ۱۳۹۹/ عضو کانون ارزیابان استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی دانشگاه تهران/مشاور منابع انسانی گروه سرمایه گذاری فاخر

تدوین رساله دکتری با موضوع طراحی مدل سرمایه فکری در موسسات دانش محور/ تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی چگونگی انتخاب مدیران شایسته در نظام جدید/تدوین مقاله آزمون حداقل شایستگی راهی جهت شناخت و هدایت استعدادهای درخشان/تدوین مقاله مبانی فلسفی برنامه ریزی تلخیص مبانی برنامه ریزی فلسفی )/تدوین مقاله مدیریت کارکنان در محیطهای پراسترس فصلنامه اصلاح و تربیت سال ۱۱ شماره ۱۳۶)/تدوین مقاله مهندسان اجتماعی ، مدیران آینده ساز/تدوین مقاله ISI عوامل موثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی/تدوین مقاله ISI سنجش اثر بخشی دورههای آموزشی الگوی ارزیابی کرک (پاتریک)/انجام پروژه تحقیقاتی بعنوان مجری و همکار) نیاز سنجی خدمات عمرانی و رفاهی مردم بروجرد در سال ۱۳۸۴/انجام پروژه تحقیقاتی بعنوان) (همکار بازیافت زباله گامی در جهت حفظ سرمایههای ملی سال ۱۳۸۵ تقدیر شده توسط سازمان شهرداریهای کشور) /شرکت در همایش بین المللی سازمان تجارت جهانی و حضور در پانلهای تخصصی منابع انسانی با حضور ماهاتیر محمد(آذرماه ۱۳۸۵)/ تدوین مقاله علمی و پژوهشی و ISC با موضوع ارزیابی سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان/ تدوین مقاله علمی و پژوهشی و ISC با موضوع پیاده سازی ارزیابی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان/ ارایه و طراحی مدل توسعه کمی و کیفی اقدام پژوهی و منتخب اول استان تهران و کاندیدای معلم پژوهنده کشوری سال /۱۴۰۰ راهنما و مشاور بیش از ۳۰ پایان نامه دانشجویی

Intro