پتروپالاتوس

شیوا شعبانی

محقق و توسعه دهنده در زمینه کاتالیست و جاذب ها

Intro