پتروپالاتوس

Intro

فرزانه قاسمی

مدیریت تیم هوش مصنوعی

بنیانگذار تیم هوش مصنوعی و مدیریت تیم با نظارت بر روی پروژه ها

۴ سال سابقه در بینایی ماشین و پردازش تصویر

Farzaneh Ghasemi

Artificial intelligence team management

Founder of AI team and team management with project supervision

4 years of experience in machine vision and image processing