پتروپالاتوس

هوش مصنوعی

تیم متخصصان هوش مصنوعی پتروپالاتوس در تمام بخش های زیل فعالیت می نماید

پردازش سیگنال ها
Digital Signal Processing
پردازش زبان طبیعی
Natural Language Processing
بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر
Computer Vision & Image Processing
شبکه های عصبی عمیق
Deep Neural Networks

اعضای تیم هوش مصنوعی

مهندس سید حسین سیدی
مهندس سید حسین سیدی
متخصص هوش مصنوعی

خانم مهندس فرزانه قاسمی
خانم مهندس فرزانه قاسمی
مدیریت تیم هوش مصنوعی
مهندس عرفان فرجی
مهندس عرفان فرجی
کارشناس هوش مصنوعی و طراح سایت