پتروپالاتوس

بررسی واﺣﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزي گاز ﺗﺮش و روشﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾکی ﺣﺬفH2S

شرکت
ایران
پروژه
معرفی قالب
مشتری
شرکت الوند
بودجه
500 تومان - 10 میلیون

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺬف گاز ﻫﺎي اﺳﯿﺪي از ﺟﺮﯾﺎن گاز طبیعی که ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي گاز ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـیﺷـﻮد در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم میگیرد که اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑـﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺑـﺎزدهي ﻣﻄﻠـﻮب داراي ﻫﺰﯾﻨـﻪ،
اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدگی ﺑﺎﻻیی اﺳﺖ.ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺣـﺮارت
ﻻزم در ﺟﻮش آور و همچنین ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي کنداﻧﺴﻮر ﺑﺮج اﺣﯿﺎي آﻣﯿﻦ و همچنین ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺎﺑـﺖﻣـیﺷـﻮد.
ﺟﺪًﯾﺪا روش ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾکی ﺑﺮاي ﺣﺬف گازﻫﺎي اﺳﯿﺪي از ﺟﺮﯾﺎن گاز طبیعی پیشنهاد ﺷﺪه که ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ راﯾﺞ آﻣﯿﻦ داراي ﻫﺰﯾﻨﻪ ، اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و آﻟﻮدگی پایینی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻓﺮاﯾﻨﺪ
راﯾﺞ آﻣﯿﻦ پرداﺧﺘﻪﺷﺪه، سپس ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾکی و پژوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﺮﻓـی
ﻣیگردد.

دانلود مطلب

ایجاد حساب کاربری