پتروپالاتوس

روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرایند Seaboard

شرکت
ایران
مشتری
شرکت الوند

اساس روش جدید ارایه شده برمبنای فرایند Seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است، با این تفاوت که به جای مرحله هوادهی، از یک راکتور بافلدار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود. برای تهیه میکروارگانیسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه فاضلاب شهری که به مدت یک سال به صورت بی هوازی باقی مانده بود استفاده شد. این لجن در داخل راکتور با فلدار بی هوازی که دارای ۵ بخش برابر وحجم فعال ۱۰ لیتر بود به مدت دو هفته به وسیله ی تیوسولفات و سپس به مدت ۱۵ روز به وسیله ی سولفید خوراک دهی شد که در نتیجه حداکثر میزان حذف سولفید mmols-th ۳/۳ مشاهده شد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که جمعیت میکروبی غالب در بیوراکتور از گونه Thiobacilli هستند. در ادامه با استفاده از روش تاگوچی ماده غذایی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بهینه سازی شد و اثر هر کدام برمیزان حذف سولفید و گوگرد تولیدی بررسی شد. از مهم ترین مزایای این روش حذف معایب فرایند Seaboard ، زمان راه اندازی اولیه بسیار کوتاه، سرعت بالای حذف سولفيد، عدم استفاده از سوش خالص که در نتیجه باعث افزایش امکان صنعتی شدن فرایند می شود، عدم نیاز به هوادهی و مقاومت بسیار خوب سیستم در برابر شوک ناگهانی سولفید می باشد.

 

دانلود مطلب