پتروپالاتوس

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳشگاهی ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و اﻛﺘﻴﻮ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺰوﺗﺮمﻫﺎی ﺟﺬب سطحی

آب زدایی توسط خشک کن جامد، یک فرآیند جذب سطحی است که در آن مولکولهای آب از فاز گاز جذب و بوسیله نیروهای سطحی روی سطح جامد نگه داشته میشوند. جاذبهای جامد رطوبت نظیر سیلیکاژل و اکتیو آلومینا در صنایع پتروشیمی و گاز از کاربرد وسیعی برخوردار میباشند. این جاذبهای جامد عمدتاً به منظور رساندن محتوی آب باقیمانده در گاز طبیعی به حداقل ممکن مورد استفاده قرار میگیرند طراحی دقیق واحدهای جذب رطوبت مستلزم داشتن منحنی های تجربی ایزوترم جذب سطحی میباشد در این تحقیق به منظور تعیین اطلاعات تجربی جذب سطحی دستگاهی طراحی و ساخته شد که به صورت ناپیوسته عمل مینماید. در این دستگاه با کنترل دما و اندازه گیری محتوی آب در فاز گاز و جاذب جامد اطلاعات تجربی تعادلی و سینتیکی مورد نظر بدست می آید سیلیکاژل و اکتیو آلومینای مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی خارک در این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته اند. آزمایشات در دو دمای ۳۰۳ و ۳۲۳ درجه کلوین و در رطویتهای مختلف انجام شده و ایزوترمهای جذب سطحی بدست آمده اند. سپس ثابتهای مورد نظر برای مدلهای لانگمویرو فرندلیچ بوسیله بهینه سازی بدست آمده و نتایج حاصله از معادلات ایزوترم جذب سطحی با اطلاعات تجربی مقایسه شده اند. این مقایسه، نشان دهنده پیروی نتایج تجربی از فرم کلی ایزوترمهای جذب سطحی و دقت قابل قبول مقادیر پیش بینی شده معادلات میباشد. همچنین سرعت جذب سطحی سیلیکاژل و اکتیو آلومینای مورد استفاده با استفاده از مدل LDF بررسی شده و ثابت معادله سرعت در دمای 323 درجه کلوین و رطوبتهای مختلف بدست آمده اند.

 

دانلود مطلب

شرکت
ایران
پروژه
معرفی قالب
مشتری
شرکت دنا
بودجه
500 تومان - 10 میلیون